E-Defter Hizmeti
E-Defter Hizmeti

e-Defter, TTK veya VUK'a göre tutulması zorunlu olan yevmiye defterlerinizde veya büyük defterlerde olması gereken tüm bilgilerin elektronik ortamda bulunmasını ve zaman damgası ile imzalaya bilmenizi sağlayan sistemdir. e-Defter ile defter kayıtlarınızın oluşturulması ile ilgili sorumluluklar, gelişen teknoloji  ile uygun bir biçimde değişmez özelliğe sahip olur ve kaynaklarınız garanti altına alınır.Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin  elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adı e-defter’dir.


Platform bağımsız GIB onaylı e-Defter çözümümüzle Bulut (Cloud) ve Lisans e-Defter çözümlerimizle hizmetinize hazırız.


e-Defter uygulamasıyla, Resmi defterler, noter onaylı kağıtlara basmak yerine G.İ.B. tarafından onaylı e-Defter yazılımları ile elektronik olarak hazırlamak ve yine elektronik olarak mühürlemekten ibarettir.. Kağıy yerine elektronik defter basmanın pekçok avantajı bulunmaktadır;


• Kağıt kullanımını bertaraf ederek çevreye katkı sağlamaktadır.
• Noter, kağıt, arşiv, vb masraflar ortadan kalktığından ciddi bir tasarruf getirmektedir.
• eDefter ile kanuni süre üç aya çıkmış ve hazırlama dakikalar seviyesine inmiştir.İlk olarak yevmiye defteri ve büyük defter (Defter-i Kebir) elektronik defter kapsamına alınmıştır.

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)‘de açıklandığı şekliyle e-defter: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Sonradan yapılan değişiklikler ile isteyenlerin 2015 yılı başında uygulamaya geçebileceği kabul edilmiş ve e-Fatura bağlantısı kopartılarak zorunlu mükellefiyet kapsamında olmayan mükelleflerin de isteğe bağlı olarak eDefter düzenlemelerine olanak sağlanmıştır.

• Başlangıç aşamasında, sadece Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'in e-Defter olarak tutulabilmesine izin verilmiştir.

• Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabileceklerdir.

• e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, GİB’in belirlediği format ve standartlara (XBRL GL) uygun olmalıdır.

• e-Defterler aylık dönemler şeklinde oluşturulmalı ve saklanmalıdır.

• Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanların, yine elektronik olarak devam etmeleri, kağıt kullanmamaları gerekmektedir.

• Mükellefler uygulamadan yararlanabilmek için GİB tarafından onay almış bir yazılım kullanmalıdır.

Berat Nedir?

e-Defter Beratı, e-Defter oluşturulduktan sonra üçüncü kişiler nezdinde geçerlilik kazanabilmesi için deftere ait belli bilgiler ile defterin imza ve mühür değerinin Gelir İdaresi Başkanlığına(GİB) mühürlenmek üzere aktarılması amacıyla hazırlanan XML dosyasıdır. Berat dosyasının içeriği; Firma bilgileri, mali müşavir bilgileri ve defterin imza veya mühür değerinden oluşmaktadır. Oluşturulan Berat dosyası GİB portalına yüklenerek GİB tarafından da mühürlenmesi sağlanır. GİB tarafından mühürlenen defter beratları ile yasal duruma gelir.

E-defter Saklama Hizmeti:

Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin  elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adı e-defter’dir.

• TURUNÇ BİLİŞİM e-Defter Saklama Hizmeti ile e-defter veriniz 10 yıl süre ile güvende...

• ERP uygulamasında oluşturulan e-defter dosyasının TURUNÇ BİLİŞİM Portal’a yüklenmesi ve bulut ortamında 10 yıl süresince saklanması

• İnternet olan her yerden e-Defter arşiv dosyalarına ulaşabilme

Mükellefler, defterlerini en geç 01.01.2015 tarihinde elektronik defter olarak tutmak zorundadır.

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma zorunluluğu kapsamı ve geçiş zamanının, 67 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile açıklanan hali aşağıda verilmiştir.

Buna göre E-Defter tutma zorunluluğu kapsamına giren mükelleflerin;

  1. Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,

  2. Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

  3. Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,

elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

E-Defter'e tabi mükelleflerin, bu uygulamadan yararlanabilmek için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir;

  1. Nitelikli Elektronik Sertifika veya Elektronik Mali Mühür temin edilmiş olmalı

  1. E-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın "E-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı" almış bir yazılım olması

e-İmza kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur.

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun elektronik defterlere ilişkin bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır. Berat dosyasında, hazırlanan e-Defter dosyasının belli bilgileri ve referans olarak imza/mühür kısmı yer almaktadır.

e-Defter ve e-Defter beratının elektronik, manyetik, optik araçlarla saklanması ve ibraz edilmesi gerekmektedir. Defter ve beratının kağıda bastırılarak saklanması söz konusu değildir. Mali Mühür ile mühürlenmiş e-Defter dosyası mutlaka beratı ile birlikte muhafaza edilmeli, ibraz edilirken de elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir biçimde ibraz edilmelidir. e-Defter beratı oluşturulurken muhasebe kayıtları ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmayacaktır.

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin 7-a maddesinde yazan hükme göre durumunuzu değerlendirip dilekçe ile Başkanlığımıza başvurmanız gerekmektedir. Başkanlığımızca yapılacak değerlendirmede eğer uygun bulunursa gerekli işlem yapılıp tarafınıza bilgi verilir.

Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade etmektedir.

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan mali mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. E-fatura uygulaması için alınan mali mühür, e-defter uygulaması için de kullanılabilmektedir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır. e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip, mali mührünü temin etmiş, e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-Defter tutma hakkına sahip olacaklardır.